Административни услуги

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен наобразование – удостоверения, свидетелства, дипломи