Лични данни

Закон за задълженията и договорите

https://lex.bg/laws/ldoc/2121934337