Проект "Успех"

Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.
При организацията и провеждането на извънкласните и извънучилищни форми и дейности по проекта УСПЕХ по бюджетна линия BG051PO001-4.2.05  «Да направим училището привлекателно за младите хора», се спазват и всички останали нормативни разпоредби, касаещи системата на средното образование и ОПРЧР.

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Броят на учениците в училище участващи в извънкласни дейности не е ограничен и се очаква средно 40% от учениците във всяко училище да бъдат включени в някоя извънкласна дейност.

  Един ученик не може да бъде финансиран в повече от една форма за ИИД и затова не се позволява дублирането на един ученик в две форми ИИД.
Занятията ще се провеждат в учебни дни, и в събота и неделя.

Предлагаме възможност за участие на учениците в

СЛЕДНИТЕ ФОРМИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Спечелихме проект за извънкласна дейност “Моето училище в мрежата”- за периода на учебната 2007/2008г. съвместно с фондация „Пайдея” по национална програма на МОН „Училището – територия на учениците” – Модул 2 „Извънкласни дейности”.

Бяха сформирани 4 групи за клуб на уеб-администраторите.
Заниманията се провеждаха в оборудван с нови компютри кабинет.
Групите бяха сборни – по 10 ученика, които разработваха сайт за съотвения випуск.