Презентационният материал е изготвен във връзка със седмицата на кариерното ориентиране 4-8. 11. 2021 г.