ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г.
За приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.
Мотиви:

 1. Причини, които налагат приемането:
  Съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищно образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., който отмени Закона за народната просвета, се дава възможност за осъществяване на извънкласни дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община.
  Тези извънкласни дейности, които се провеждат в училищата представляват огромен интерес и са много желани от учениците и техните родители и дадената законова възможност налага регламентирането им като Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.
 2. Цели, които се поставят:
  С предложения проект на Правила се уреждат условията и редът за организирането, провеждането и заплащането на извънкласните образователни услуги в общинските училища на територията на Столична община.
 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна уредба:
  За прилагането на Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община не се изисква допълнителен финансов ресурс.
 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
  С приемането на Правилата ще се постигне ясен регламент и реална възможност за контрол върху дейността на общинските училища по осъществяване на извънкласните дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, които могат да се организират и провеждат при условие, че са изпълнени изискванията за целодневна организация на учебния ден. Постигане на прозрачност и публичност при организацията на извънкласните дейности и събираемостта на цените за предлаганите извънкласни дейности. Възможност за училищата за реализиране на собствени приходи.
 5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
  Предлаганият проект на Правила е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр.79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс и Предварителна оценка на въздействието на Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община
  СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  РЕШИ:
 6. Приема Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.
  Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 06.04.2017 г., Протокол № 30, точка 2 от дневния ред, по доклад № СОА17-ВК66-748/01.02.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
  ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община
  Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за осъществяване на извънкласните дейности /ИД/ в общинските училища на територията на Столична община.
  Чл. 2. Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.
  Чл. 3. (Изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.
  Чл. 4. Изпълнителите, осъществяващи ИД се избират чрез конкурс.
  Чл. 5. Видовете извънкласни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет за всяка учебна година и се предоставят за избор от родителите.
  Чл. 6. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желание за ползване на съответна извънкласна дейност. Заявленията на родителите се завеждат в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на училището.
  Чл. 7. Обявата за конкурса се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.
  Чл. 8. (Изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Обявата трябва да съдържа описание на видовете извънкласни дейности по възрастови групи, необходимите документи за участие в конкурса, критериите за оценка на офертите, начинът на провеждане на конкурса, срокът за подаване на документите – начална и крайна дата.
  Чл. 9. Необходими документи за участие в конкурса:
  (1) (Изм. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Списък на документите;
  (2) Заявление за участие;
  (3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
  (4) (Изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
  (5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
  (6) (Предишна ал. 8, изм. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
  (7) (Предишна ал. 9 – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
  (8) (Предишна ал. 10, изм. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
  б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
  в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;
  г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
  д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.
  е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;
  ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.
  Чл. 10. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – в обявата се посочва началната и крайна дата.
  Чл. 11. Критерии за оценка на офертите:
  (1) (Изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б“ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  а) за степен бакалавър – 5 т.
  б) за степен магистър – 10 т.
  в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.
  Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.
  (2) (Изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

Приложение № 1
(Изм. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.)
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес …………….. в гр. София на основание Заповед №………….. за определяне
на спечелилия конкурса участник се сключи настоящия договор за извънкласна дейност
между:
1……………………………………….. училище,
представлявано от………………… – директор.
наричано в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

 1. Фирма/физическо лице …………………………………………………………….
  Регистрация: ………………………………………………………………………………………………….
  Булстат № ………………………………………………………………………………..
  Със седалище и адрес на управление: ……………………………………….
  представляван/о от …………………………………………………
  наричан в договора „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна се споразумяха за следното:
  I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
  Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществява обучение на ученици
  от  …… клас по ……………………. /вид дейност/, съгласно писмено изявеното от техните
  родители желание.
  Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществяват по програма, съответстваща навъзрастта на учениците, неразделна част от този договор и по установен седмичен график.който се съгласува с директора на  …………………………………. училище.
  II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните цени за услуги, които се заплащат от родителите на съответния ученик за предоставената услуга.
  Индивидуалната цена за услуга е в размер на ……………. лв. на ученик на занимание, за реално присъствие.
  Чл. 4. Сумите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.
  Чл. 5. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата, Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената по банкова сметка ……. цена на услуга за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
  Чл. 6. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените цени на услуги.
  III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
  Чл. 7. Договорът се сключва за времето от …………. 20… г. до ……………….. 20…. г. включително.
  Чл. 8. Заниманията се провеждат ………. пъти седмично, във   време извън седмичното разписание на учебните часове при наличие на свободна база и съгласуване на графика за провеждане с директора на училището и следва да бъдат съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.
  IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
  Чл. 9. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора.
  Чл. 10. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.
  Чл. 11. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя списък на учениците, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност в училището. Списъкът е неразделна част от договора.
  V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
  Чл. 12. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта.
  Чл. 13. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на провеждането на заниманията, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя.
  Чл. 14. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга.
  Чл. 15. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с учебници и учебни помагала.
  Чл. 16. При неспазване на установения седмичен график по чл.2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания.
  Чл. 17. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на учениците под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на училището.
  VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
  Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:
  т. 1. С изтичане срока за извършване на услугата.
  т. 2. По взаимно съгласие на страните.
  т. 3. При виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
  т. 4. По желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец.
  VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
  Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.
  Чл. 20. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
  Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      
  ИЗПЪЛНИТЕЛ:
  ………………………     
  ……………………….
  Директор на ……………………… училище
   
  …………………………………………….
   
  Счетоводител на ……………… училище
   
  …………………………………………….
   
   

Приложение № 2
(Ново – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.)
Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО:

 1. Цени за почасово ползване на стаи за обучение, аудитории, зали, кабинети и други помещения:
  1.1. За помещения с площ до 50 кв. м. – 0,26 лв./кв.м./астрономически час;
  1.2. За помещения с площ над 50 кв. м. 0,22 лв./кв.м./астрономически час.
 2. Цени за почасово ползване на физкултурни салони, спортни зали, спортни комплекси и басейни, които се стопанисват от училището:
  2.1. За ползване на басейни, стопанисвани от училището:
 1. Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на помещенията по т.1 и т.2 надвишава 30 часа за една възрастова група, се заплаща цена за 30 часа.
  Предварителна оценка на въздействието на проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община
 2. Основания за законодателна инициатива.
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Столичният общински съвет може да приеме Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.
 3. Заинтересовани страни.
  Заинтересовани страни по настоящия проект на Правила са Столична община, Директорите на общинските училища на територията на Столична община, родителите и учениците, посещаващи тези училища, всички физически и юридически лица, които отговарят на условията за участие в конкурси за осъществяване на извънкласни дейности.
 4. Анализ на разходи и ползи.
  За прилагане на Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община не се изисква допълнителен финансов ресурс. С предложения проект на Правила се уреждат условията и редът за организирането, провеждането и заплащането на извънкласните образователни услуги в общинските училища на територията на Столична община.С Правилата ще се постигне на прозрачност и публичност при организацията на извънкласните дейности и събираемостта на заплатените цени за предлаганите извънкласни дейности. Ще се създаде възможност за училищата за реализиране на собствени приходи.
 5. Административна тежест и структурни промени.
  С предложения проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична обшина няма ла се наложи преструктуриране на общинската администрация и промяна в организацията на дейностите на общинските училища. Настоящите Правила няма да наложат ангажиране на допълнителен педагогически персонал за осъществяване на организацията на извънкласните дейности. С Правилата не се предвижда закриване или сливане на общински административни структури и общински училища.
 6. Въздействие върху нормативната уредба.
  С настоящите Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община са предвидени промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община относно определяне размера на цените на услуги, предоставяни от общинските училища на територията на Столична община.

Приложено разгледайте документа отдолу с обявените извънкласни дейности на 95.СУ за учебната 2021/2022 година.