Считано от 14.02.2022г. присъствено ще се обучават всички  ученици  от  I  до  XII клас.Могат да отсъстват, само ученици със здравословни причини.